Deze voorwaarden worden enerzijds gesloten tussen de bv Festicup, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1407 en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0672.481.501 (hierna “Festicup” genoemd) en anderzijds door een ieder die een mobiele wasoplossing of herbruikbare bekers wenst te huren/kopen, al dan niet via de Webshop van Festicup.

Algemene verhuurvoorwaarden van FESTICUP®

Inklapbare content

Artikel 1: Definities

In deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Huurder- Consument: dit is elke natuurlijke persoon die een product wenst te huren, al dan niet via de Webshop, van Festicup en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en waarmee de Huurder-Consument geen enkel winstoogmerk nastreeft

2. Huurder-Ondernemer: dit is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, die een product wenst te huren, al dan niet via de Webshop, van Festicup en die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en/of met enig winstoogmerk gebeuren

3. Huurder: De Huurder-Ondernemer en de Huurder-Consument gezamenlijk.

4. Webshop: de webshop van Festicup https://www.festicup.be/shop

5. Verlies: het buiten de wil van de Huurder niet meer in het bezit hebben van de bekers waarbij de Huurder geen enkel idee heeft van de locatie van de bekers

6. Bovenmatig verlies: er is sprake van bovenmatig verlies indien:
- de Huurder 5 % of meer van elke soort van geleverde bekers zou verliezen en er aldus bij de teruggave van de bekers maar 95 % of minder van de geleverde hoeveelheid bekers per geleverde soort worden teruggeven
- de Huurder op één jaar tijd en op alle huurovereenkomsten die de Huurder binnen die termijn met Festicup heeft gesloten, 15 % of meer van de geleverde bekers zou verliezen en er aldus – gerekend op de totale geleverde hoeveelheid bekers gedurende één jaar – maar 85 % of minder van de geleverde hoeveelheid bekers worden teruggegeven

Artikel 2: Algemeen

- Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassingop de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Huurder en Festicup gesloten verhuurovereenkomsten.

- Algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten door Festicup en zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene verhuurvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

- Alvorens er een overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Huurder de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene verhuurvoorwaarden

- De inhoud van deze algemene verhuurvoorwaarden bij een verhuur via de Webshop wordt via elektronische weg overgemaakt aan de Huurder. Festicup ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze algemene verhuurvoorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Huurder in de mogelijkheid wordt gesteld om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten. Indien de verhuur niet via de Webshop wordt afgesloten, dan worden de verhuurvoorwaarden in een pdf meegestuurd bij de offerte, bestelling en/of factuur

- In geval van nietigheid of onafdwingbaarheid van (een deel van) één of meerdere bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van overige (delen van) bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden en van de algemene verhuurvoorwaarden zelf niet in het gedrang brengen. In voorkomend geval zullen partijen een nietige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een gelijkaardige bepaling die hun oorspronkelijke intentie het dichtst benadert.

Artikel 3: Aanbod

- Het aanbod van Festicup bestaat uit duurzame en herbruikbare bekers en een mobiele wasstraat.

- De aanbiedingen die via de Webshop worden bekendgemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Festicup.

- Festicup besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op haar Webshop. Ook de elektronische aanbiedingen worden met de nodige zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Desalniettemin kan Festicup niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen of onjuistheden en is het verschaffen van juiste informatie slechts een middelenverbintenis. Indien er zich een materiële vergissing heeft voorgedaan, is Festicup hierdoor niet gebonden.

- Festicup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijk onmogelijke levering

- Indien er niet via de Webshop wordt besteld, dan zijn alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor de termijn die in de offerte werd vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van de offerte van Festicup, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in haar bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn is Festicup gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

Artikel 4: Het verhuurproces in geval er via de Webshop wordt besteld

De Huurder gaat in op het aanbod van de Webshop van Festicup door middel van het volgende bestelproces:

- De Huurder selecteert de producten en voegt ze toe aan zijn winkelmandje.

- De Huurder klikt op het winkelmandje en krijgt vervolgens een bestellingsoverzicht.

- De Huurder vult zijn verhuurdatum toe en kiest zijn verzendingsmethode en reinigingsoptie.

- De Huurder vult zijn facturatiegegevens en leveringsgegevens aan en bevestigt zijn bestelling.

- De Huurder kiest vervolgens de gewenste betaalmethode.

- De Huurder betaalt zijn bestelling.

- Indien de betaling geslaagd is, brengt Festicup de Huurder hiervan op de hoogte door de verzending van een orderbevestiging. De verhuurovereenkomst komt tot stand bij ontvangst van deze bevestiging.

- De Huurder kan een contract afsluiten met Festicup in het Nederlands, Frans en Engels.

- De Huurder kan betalen met de volgende betaalmiddelen: Bancontact, kredietkaarten, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Pay Button, ING Home Pay, iDEAL en per overschrijving.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

- Deze overeenkomst is gesloten voor de vooraf vastgestelde periode.

- Bij het vaststellen van de duur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

- De huurperiode loopt van de dag dat de goederen bij de Huurder geleverd worden (de Huurder ondertekent hiertoe normaliter een bestelbon voor ontvangst doch de aflevering/ontvangst van de goederen kan op elke manier bewezen worden) tot de dag dat de goederen door de Huurder worden teruggegeven aan Festicup (Festicup ondertekent hiertoe normaliter een bestelbon voor ontvangst van de retour).

Artikel 6: Prijs

- De prijzen worden steeds vermeld in euro.

- Alle opgegeven prijzen t.a.v. de Huurder-Ondernemer zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, taksen en lasten, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Ten aanzien van de Huurder-Consument zijn de vermelde prijzen in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen.

- Verzendings- en/oftransportkosten zijn nooit in de prijs inbegrepen (zie artikel 9)

- De prijs die Festicup voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

- Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 7: Betaling

- De betaling verloopt via de Webshop, dan wel via een afrekening na afloop van de huurperiode.

- Tenzij anders is overeengekomen, dient de Huurder de facturen te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

- Festicup behoudt zich het recht voor om van de Huurder-Ondernemer te allen tijde (zie artikel 15) een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.

- De Huurder-Consument is in geval van laattijdige, niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag na ingebrekestelling een verwijlintrest conform de wettelijke interestvoet verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Festicup.

- De Huurder-Ondernemer is in geval van laattijdige, niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest conform de Wet Betalingsachterstand verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Festicup.

- De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft Festicup het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen van Festicup en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking ten voordele van Festicup. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden

- Indien de Huurder kan genieten van de voordelen van een commerciële samenwerking tussen Festicup en haar brouwer/groothandel/handelspartner/… dan verbindt Festicup er toe om de door dezebrouwer/groothandel/handelspartner/… toegekende korting in mindering te brengen op de factuur van Festicup aan de Huurder. Indien de brouwer/groothandel/handelspartner/… deze tussenkomst om welke reden dan ook niet betaald heeft, dan aanvaardtde Huurder dat Festicup zich tot de Huurder kan richten om betaling van het bedrag van deze tussenkomst/korting te bekomen.

Artikel 8: Annulering / Herroepingsrecht

Annulering door de Huurder-Ondernemer

- De Huurder-Ondernemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Festicup met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Festicup ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Festicup geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Festicup reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, dewelke hieronder worden gedetailleerd.

- Reservaties van mobiele wasoplossingen kennen een annulatievergoeding volgens volgende termijnen: 12 weken voor levering à 25%, 8 weken à 50%, 4 weken à 75%, minder dan 4 weken à 100%.

- Reservaties van herbruikbare bekers kennen een annulatievergoeding volgens volgende termijnen: 3 weken voor levering à 25%, 2 weken à 50%, 1 week à 100%.

Herroepingsrecht voor de Huurder-Consument

- De Huurder- Consument die via de Webshop diensten bij Festicup bestelt, heeft het recht om, uiterlijk 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst, Festicup mee te delen dat hij, zonder kosten en zonder reden, afziet van zijn bestelling.

- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de Huurder-Consument binnen de herroepingstermijn van 14 dagen aan Festicup een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post, per e-mail (retour@festicup.be) of via de website om Festicup op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring dient minstens volgende elementen te bevatten:

A. Mededeling dat de Huurder-Consument de verhuur wenst te herroepen
B. Artikelomschrijving
C. Contactgegevens Festicup
D. Contactgegevens Huurder-Consument
E. Origineel order- of factuurnummer

- Als de Huurder-Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij de bedragen terug die hij tot op dat moment heeft betaald (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Festicup aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Huurder- Consument de overeenkomst heeft herroepen i.t.v. art. 8.2.

- De Huurder-Consument beschiktnietover dit herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Huurder- Consument, en mits de Huurder-Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Festicup de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. De Huurder- Consument erkent in deze uitdrukkelijk dat hij zijn recht tot herroeping verliest eens de overeenkomst door Festicup is uitgevoerd.

- Indien de Huurder-Consument het herroepingsrecht uitoefent nadat Festicup met de uitvoering van de diensten is gestart tijdens de herroepingstermijn, dient de Huurder- Consument Festicup een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Huurder-Consument Festicup ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

Artikel 9: Levering & Ophaling

In geval van huur van bekers heeft de Huurder de keuze tussen 2 leverings- en ophaalopties:

1. De gehuurde goederen worden door Festicup geleverd en terug opgehaald. De verzendkosten worden in dit geval apart vermeld en berekend aan de hand van het leveringsadres van de Huurder.
2. De Huurder haalt de gehuurde goederen zelf op bij Festicup en bezorgt de goederen zelf terug bij Festicup na afloop van de huur. Er gelden geen verzendkosten

De Huurder geeft zijn gekozen leveringsoptie voorafgaandelijk door aan Festicup

- In geval van huur van de mobiele wasstraat levert Festicup altijd zelf de mobiele wasstraat bij de Huurder en komt Festicup de mobiele wasstraat altijd zelf terug ophalen bij de Huurder na afloop van de huur.

- Festicup voert leveringen/ ophalingen uit in België en Nederland.

- Indien de Huurder een andere wijze van verzending verkiest dan die door Festicup standaard wordt aangeboden, zullen deze bijkomende kosten voor zijn rekening zijn.

- Festicup en de Huurder komen het tijdstip van de levering en ophaling onderling overeen

- Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Festicup en de Huurder worden voor het transport de hiernavolgende tarieven gehanteerd: 100,00 € (excl. BTW) bij leveringen waarvan de omvang 1 pallet of minder is. Indien de levering meer dan 1 pallet omvat, dan wordt een toeslag van 50,00 € (excl. BTW) aangerekend per begonnen pallet alsook een dieseltoestal van X % bij tijdige bestelling, zijnde minimaal 1 week voor de levering). Indien er niet tijdig wordt besteld, dan zal de levering via dedicated transport gebeuren waarvoor de volgende tarieven worden gebruikt:

1. TYPE1200 = 1,25 EUR per KM (tot 4 pallets of max 1000 kg)
2. TYPE4000 = 2,10 EUR per KM (tot 17 pallets of 4000 kg) 
3. TYPE9000 = 2,25 EUR per KM (tot 19 pallets of 9000 kg)
4. TYPE14000 = 2,35 EUR per KM (tot 20 pallets of 14000 kg)
5. TYPE25000 = 2,75 EUR per KM (tot 33 pallets of 25000 kg) 
6. DIESELTOESLAG = 7% 

- Bij Levering/ ophaling van de gehuurde goederen door Festicup dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat Festicup de locatie waar de gehuurde goederen dienen te worden afgeleverd/opgehaald, kan bereiken via begaanbare weg en dit op een afgesproken tijdstip dat Festicup zal aangeven. Bij elk laad-en losadres zijn de eerste 15 tot 30min inbegrepen (= 15min bekers; 30min wasstraat). Extra aflever -of ophaalpogingen zullen moeten vergoed worden door de Huurder aan een meerkost van 1,25 EUR/ gereden km, en dit voor de initiële rit en bijkomende ritten. Indien de laad – en lostijd ter plaatse overschreden wordt, zal er 17,50 EUR per extra kwartier aangerekend worden. De huurder dient de bekers in de daartoe voorziene bakken te sorteren en klaar te zetten voor afhaling. Indien de bekers niet gesorteerd in de bakken zitten, zal de triagekost aan de Huurder worden aangerekend aan 30,00 €/u (excl. BTW).

- Leveringstermijnen zijn indicatief. Festicup zal ernaar zich inspannen om zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Als de leveringstermijn niet wordt nagekomen t.a.v. de Huurder-Consument, verleent de Huurder-Consument aan Festicup een passende extra leveringstermijn. Als binnen deze extra leveringstermijn geen levering heeft plaatsgevonden kan de Huurder-Consument zich van de overeenkomst terugtreden. Als de leveringstermijn niet wordt nagekomen t.a.v. de Huurder- Ondernemer kan dit niet leiden tot annulering van de verhuur of tot betaling van een schadevergoeding aan de Huurder-Ondernemer. Dienovereenkomstig is de Huurder-Ondernemer door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen.

- Festicup is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen (bv. beschadiging van gras, tuin of enig ander goed). De Huurder is volledig aansprakelijk om er voor te zorgen dat de bekers op een goed bereikbare plaats dienen te worden geleverd en/of worden teruggehaald.

- De Huurder is bij de uitvoering van de overeenkomst door Festicup gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Festicup mogelijk te maken. Bij afwezigheid van de Huurder bij de levering zal Festicup de goederen terug meenemen, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de Huurder. Indien de Huurder niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen of terug te bezorgen op de overeengekomen datum behoudt Festicup zich het recht voor om alle gebeurlijke schade (zoals verloren of extra transportkosten) op de Huurder te verhalen.

- Indien de Huurder na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd heeft, heeft Festicup het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de Huurder, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de gehuurde goederen terug aan Festicup ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10: Controle op goede staat van de goederen

- De Huurder is verplicht terstond de geleverde goederen bij ontvangstgrondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de Huurder Festicup terstond en gedetailleerd op de hoogte te brengen. Indien de Huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 2 uur na levering van de gehuurde goederen) Festicup schriftelijk en gedetailleerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Festicup geacht met de staat waarin het gehuurde goed is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht om opmerkingen over de staat van de goederen te maken.

- Festicup is op zijn beurt verplicht de goederen te inspecteren bij retour op gebreken dan wel het verwachtingspatroon van de staat waarin de goederen dienen terug te komen. Bij retour zal Festicup de gehuurde goederen onderwerpen aan een eerste nazicht m.b.t. schade aan de gehuurde goederen, waarna een bestelbon voor ontvangst van de retour aan de Huurder wordt bezorgd waarin de eventuele eerste schade wordt vermeld. Deze bestelbon doet geen afbreuk aan het recht van Festicup om de Huurder aan te spreken voor eventuele schade of bovenmatig verlies van de goederen. Na het grondig inspecteren, reinigen en natellen van de geretourneerde gehuurde goederen, brengt Festicup de Huurder definitief op de hoogte van eventuele gebreken die zij ontdekt en bezorgt zij de Huurder een eindafrekening..

Artikel 11: Verplichtingen Huurder

De Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan de Huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen; De verhuurde goederen dienen louter om drinkbare vloeistoffen uit te drinken.
2. Geen veranderingen of reparaties aan de gehuurde goederen aan te brengen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Festicup;
3. Festicup ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Festicup te vrijwaren;
5. Onderverhuur, verpanding, vervreemding of beschikbaarstelling aan derden op enige andere wijze uitsluitend met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Festicup te doen geschieden;
6. De gehuurde goederen niet naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Festicup;
7. Alle nodige maatregelen te nemen opdat de verhuurde goederen permanent herkenbaar blijven en kunnen worden onderscheiden;
8. De gehuurde goederen tijdig terug ter beschikking te stellen aan Festicup.
9. Het verlies van de goederen tot een minimum te beperken. Indien er sprake is van bovenmatig verlies, dan zal de Huurder de kostprijs van alle verloren bekers aan Festicup vergoeden, hetwelk aldus gelijk is aan de kostprijs van één beker te vermenigvuldigen het verschil tussen de geleverde hoeveelheid bekers en de teruggegeven hoeveelheid bekers.

De Huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
1. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, keuringen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
2. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde goed dient te worden geplaatst;
3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde goederen;
4. Beveiliging/bewaking van de gehuurde goederen indien deze op openbaar domein bewaard worden;

- De Huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren en te onderhouden als een goede huisvader. De Huurder zal de gehuurde goederen aan dagelijkse controle onderwerpen. Schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet uitvoeren van het dagelijks onderhoud is ten laste van de Huurder. De Huurder dient zich voor het gebruik ervan te vergewissen dat hij over voldoende kennis bezit om de gehuurde goederen te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader. De Huurder verklaart dat bij aanvang van de huurovereenkomst voldoende inlichtingen en informatie werd gegeven door Festicup opdat hij de gehuurde goederen kan gebruiken en onderhouden als een goede huisvader. Indien de Huurder onzeker is over het gebruik en onderhoud van de gehuurde goederen dient hij onverwijld contact op te nemen met Festicup teneinde zicht ter vergewissen van het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde goederen. De Huurder kan het gebrek aan kennis en vakkunde in zijn hoofde niet inroepen jegens Festicup in geval van enige vorm van schade.

Om schade, verlies of diefstal te vermijden, zal de Huurder o.a.:
- De gehuurde goederen op een (af)gesloten plaats stationeren
- Sleutels/papieren niet bij de gehuurde goederen achterlaten
- De gehuurde goederen afsluiten met sleutel
- De gebruikers van de bekers attent maken op het feit dat de bekers teruggegeven dienen te worden
- Bij geval van diefstal, vermoeden van bovenmatig verlies of schade dient de Huurder dit onmiddellijk te melden Festicup.
- Bij diefstal zal de Huurder de politie direct contacteren. De opgestelde PV dient meteen onvergemaakt te worden aan Festicup.

Artikel 12: Reiniging

De kostprijs van de reiniging door Festicup zal automatisch worden toegevoegd aan de reservering in de Webshop van de Huurder of zal bij haar offerte of bestelling worden gevoegd.

De Huurder is volgende bedragen verschuldigd aan Festicup in geval van verlies:

- Beker type budget: €0,50
- Beker type basic: €1,00
- Beker type luxe: €2,00

De ingevolge bovenvermelde gevallen verschuldigde bedragen voor verloren bekers indien er sprake is van een bovenmatig verlies/opbergdozen en/of vuile of natte bekers zullen door Festicup aan de Huurder aangerekend worden.Indien meer dan 20 % van de gehuurde bekers niet gebruikt zou zijn, zal er nog steeds een minimale reiniging van 80 % op het gehuurde aantal bekers worden aangerekend vermits Festicup voldoende bekers en wascapaciteit heeft voorzien voor deze bekers die elders niet konden worden ingezetIndien de opbergdozen vuil worden teruggegeven – ongeacht of ze geopend werden – dan dient de volledige inhoud gereinigd te worden en zal ook de kost van het reinigen van alle in de doos aanwezige bekers worden aangerekend

Artikel 13: Retour

De Huurder zal de goederen op een gepaste manier retour aanbieden aan Festicup. Hieronder wordt verstaan:

1. Herbruikbare bekers worden aangeboden in de daarvoor bestemde opbergbakken. Aanbieden van de herbruikbare bekers op eender andere manier zal vervolgens vallen onder de bijzondere handling en/of het aanrekenen van een triagekost van 30,00 € per uur (excl. BTW) indien de bekers niet correct in de opbergdozen werden gesorteerd.

2. Herbruikbare bekers mogen vuil zijn volgens het daarvoor bestemde redelijke gebruik. Buitengewoon vuile bekers die andere materie bevatten dan restanten van vloeistof (inclusief ongedierte) zullen volgens Festicup beoordeling al dan niet in quarantaine behandeld moeten worden en vallen vervolgens onder de bijzondere handling.
3. Festicup of de door haar aangestelde onderaannemer die de reiniging zal verzorgen, zal na het reinigen van de bekers een telling uitvoeren van de goederen/toebehoren. Als er sprake is van bovenmatig verlies, dan zullen alle niet teruggebrachte bekers aan de Huurder worden aangerekend.

Artikel 14: Reparaties / bijzondere handling

- Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de Huurder in rekening gebracht.

- Bijzondere handling zal een verdriedubbeling van de in bestelbon overeengekomen reinigingskost met zich meebrengen en dit wordt toegepast indien de bekers ernstig verontreinigd worden teruggegeven. Onder ernstig verontreinigd wordt verstaan met modder, zand, sigarettenpeuten, ongedierte, niet drinkbare vloeistoffen of goederen,… bevuild. Indien één beker uit een doos op een dergelijke manier verontreinigd is, dan dient Festicup de volledige doos aan de bijzonder handling te onderwerpen vermits het risico op contaminatie van producten waaruit dranken worden gedronken, te vermijden. Indien de beker(s) na deze bijzonder handling nog steeds niet proper zou zijn, dan wordt de beker(s) als verloren aanzien en dienovereenkomst aan de Huurder gefactureerd.

Artikel 15: Waarborgsom

- Festicup heeft de mogelijkheid om de Huurder , voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, te verplichten aan haareen waarborgsom te betalen waarvan het bedrag voorafgaandelijk aan de Huurder zal worden meegedeeld
- Festicup behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reiniging, reparatie/bijzondere handling en bovenmatig verlies, schade of diefstal van gehuurde goederen.
- Behoudens de gevallen vermeld in 15.2, is Festicup verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de Huurder aan al zijn verplichtingen jegens Festicup heeft voldaan, aan de Huurder terug te geven.

Artikel 16: Verzekering

De Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de Huurder zijn gesteld en de Huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. De Huurder zal op eenvoudig verzoek van Festicup een kopie van de verzekeringspolis aan Festicup bezorgen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

-De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Festicup. De Huurder is bewaarder van de gehuurde goederen tijdens de hele huurperiode. De risico’s worden overgedragen van zodra de gehuurde goederen aan de Huurder ter beschikking worden gesteld of geleverd (de Huurder ondertekent normaliter een bestelbon voor ontvangst doch de aflevering/ontvangst van de goederen kan op elke manier bewezen worden) en dit tot aan het moment dat de gehuurde goederen terug aan Festicup ter beschikking worden gesteld (Festicup ondertekent normaliter een bestelbon voor ontvangst van de retour).
- Schade welke wordt veroorzaakt aan of door de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Huurder (inclusief diefstal en vandalisme door derden).
- Voor schade die de Huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Festicup niet aansprakelijk. De Huurder zal Festicup ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren en Festicup schadeloosstellen voor alle schade, verlies of uitgaven welke uit een dergelijke aanspraken van derden voortvloeien.
- De Huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen door hem dan wel door derden.
- De Huurder is ertoe gehouden om het nadeel van Festicup ingevolge beschadiging, tenietgaan, bovenmatig verlies, diefstal of verdwijning van de verhuurde goederen te vergoeden aan Festicup. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief min -waarde), het vervangen van de tenietgegane of verdwenen goederen, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van de gehuurde goederen indien er sprake is van een bovenmatig verlies. De Huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop schade is ontstaan tot het ogenblik waarop de goederen (of de vervangingsgoederen) terug kunnen worden gebruikt voor de verhuring.
- Festicup is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van Festicup in de nakoming van de overeenkomst (zoals vertragingen in de prestatie of niet-nakoming van haar verplichtingen) ten gevolge van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, communicatie- en informaticastoringen, technische problemen, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
- De aansprakelijkheid van Festicup uit hoofde van de overeenkomst met de Huurder is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door Festicup aangegane verzekeringspolissen. Festicup behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde of onder de garantie vallende leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) ten haren laste.
- Festicup is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill, productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Huurder of derden geleden wordt. Festicup is tevens niet aansprakelijk voor door haar agenten, onderaannemers of enige andere derde veroorzaakte schade.
- De Huurder kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een vermindering van de prijs van de diensten in geval van verlies, schade of diefstal van de gehuurde goederen vóór het aflopen van de huurovereenkomst.
- De Huurder zal bij huur van de mobiele wasstraat ook aansprakelijk gesteld worden voor alle schade aan de wasstraat zoals o.m. doch niet limitatief schade aan het koetswerk, de banden, vandalisme (graffiti,..)
- Voor wat betreft de mobiele wasstraat, kan de Huurder in geval van een panne tijdens de huurperiode contact opnemen met Festicup via volgend interventienummer: +32 2 616 33 99. Voor zover als mogelijk zal Festicup zich inspannen om het nodige te doen voor herstelling van de mobiele wasstraat. Onder geen enkel beding zal de Huurder zelf de herstelling uitvoeren. In dergelijk geval kan de Huurder in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of vermindering van de prijs of enige andere compensatie vanwege Festicup. Indien de panne door een tekortkoming of fout van de Huurder werd veroorzaakt, dan zullen deze kosten aan de Huurder worden aangeleverd.

Artikel 18: Mededelingsverplichtingen Huurder

De Huurder dient Festicup onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de Huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Festicup dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de Huurder, indien Huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 19: Opzegging

- De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Festicup zal bij beëindiging van de overeenkomst de gehuurde goederen bij de Huurder ophalen, de Huurder dient een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
- Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Festicup worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de Huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Festicup gerechtigd de Huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
- Indien de Huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Festicup gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang, zonder recht op enige vergoeding voor de Huurder en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
- Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Festicup gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Festicup op verdere schadevergoeding.

Artikel 20: Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 21: Intellectuele eigendomsrechten en knowhow

Festicup blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow (in de ruimste zin van het woord) die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Huurder garandeert Festicup dat de door de Huurder verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 22: Privacy

- Festicup ontvangt persoonsgegevens van de Huurder en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- De Huurder erkent en aanvaardt dat Festicup deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid en de bepalingen en beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de AVG). Dit houdt onder meer in dat Festicup deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en deze persoonsgegevens slechts in uitzonderlijke omstandigheden doorgeeft aan derden.
- Volgens de AVG heeft de Huurder steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Huurder kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@festicup.be.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op alle door Festicup gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen

Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zal de rechtbank te Hasselt exclusief bevoegd zijn.