ALGEMENE VOORWAARDEN FESTICUP BV

Deze voorwaarden worden enerzijds gesloten tussen de bv FESTICUP, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 35b en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0672.481.501 (hierna “Festicup” genoemd) en anderzijds door een ieder met wie Festicup samenwerkt, al dan niet via de Webshop van Festicup.

Het eerste luik van deze voorwaarden heeft betrekking op voorwaarden die van toepassing zijn op elke vorm van samenwerking met Festicup. Vervolgens worden achtereenvolgens de voorwaarden m.b.t. de huur van bekers bij Festicup besproken, de verkoop van bekers door Festicup en als laatste over de samenwerking voor het reinigen van herbruikbare bekers door Festicup.

Algemeen

Dit luik van de algemene voorwaarden is van toepassing op elke vorm van samenwerking met FESTICUP.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met Festicup gesloten overeenkomsten.
1.2. Algemene voorwaarden van de Klant van Festicup worden uitdrukkelijk uitgesloten door Festicup en zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
1.3. Alvorens er een overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Klant de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.4. De inhoud van deze algemene voorwaarden bij een transactie via de Webshop wordt via elektronische weg overgemaakt aan de Klant. Festicup ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Klant in de mogelijkheid wordt gesteld om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten. Indien de overeenkomst niet via de Webshop wordt afgesloten, dan worden de voorwaarden in een pdf meegestuurd bij de offerte, bestelling en/of factuur.
1.5. De inhoud van deze algemene voorwaarden bij een transactie via de Webshop wordt via elektronische weg overgemaakt aan de Klant. Festicup ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Klant in de mogelijkheid wordt gesteld om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten. Indien de overeenkomst niet via de Webshop wordt afgesloten, dan worden de voorwaarden in een pdf meegestuurd bij de offerte, bestelling en/of factuur.
1.6. Eender welke tegemoetkoming van Festicup (zoals bv. doch geenszins limitatief op het vlak van verlies/reinigingskosten/aanrekenen van niet gebruikte bekers/… ) is puur discretionair en louter uit hoofde van commerciële overwegingen. De Klant kan uit tegemoetkomingen of kortingen uit het verleden nooit enig recht putten naar gelijkaardige situaties in de toekomst toe.
1.7. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
1.8. Festicup wijst haar Klanten er op om de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden in acht te nemen:
1.8.1. Onze producten zijn vervaardigd uit kwalitatieve kunststoffen zoals Polycarbonaat, Copolymeer, Polypropyleen, SAN of Acryl. Deze zijn bestemd voor veelvuldig hergebruik, echter onder een te zware last of druk kan het product nog altijd breken, versplinteren of vervormen. 
1.8.2. De herbruikbare bekers zijn enkel en alleen bestemd om dranken in te serveren die geschikt zijn voor het gekozen type beker. Hierbij is er enkel een cruciaal onderscheid te maken in het schenken van warme dranken die enkel geserveerd kunnen worden in herbruikbare bekers die vervaardigd zijn uit Polypropyleen of een Copolymeer dat BPA vrij is zoals Tritan Copolyester.
1.8.3. De herbruikbare bekers kunnen best industrieel gewassen worden en kunnen temperaturen aan tot 95°C. Indien de Klant ze wenst te reinigen in een huishoudelijke vaatwasser, dan dient de Klant agressieve vaatwasproducten, veelal gekend onder de all-in formule tablets, te vermijden om schade aan de bekers en of opdruk te voorkomen. Indien de Klant ze manueel wenst te reinigen dient de Klant hard schurende elementen te vermijden om krassen te voorkomen.
1.9. Festicup blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow (in de ruimste zin van het woord) die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Klant garandeert Festicup dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en zal Festicup vrijwaren voor alle nadelige gevolgen indien dit niet het geval blijkt te zijn.
1.10. Festicup ontvangt persoonsgegevens van de Klant en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Klant erkent en aanvaardt dat Festicup deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid (https://www.festicup.be/nl_BE/page/privacy-policy) en de bepalingen en beginselen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de AVG). Dit houdt onder meer in dat Festicup deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en deze persoonsgegevens slechts in uitzonderlijke omstandigheden doorgeeft aan derden. Volgens de AVG heeft de Klant steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@festicup.be.
1.11. Alle facturen van Festicup zijn contant betaalbaar in haar maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft Festicup het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van Festicup als van haar nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van Festicup als van haar nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.
1.12. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
1.13. Op alle door Festicup gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zal de rechtbank te Hasselt exclusief bevoegd zijn.

Verhuur

Dit luik van de algemene voorwaarden is van toepassing op elke overeenkomst waarbij FESTICUP herbruikbare bekers aan een Klant verhuurd.
2.1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1.1. Huurder- Consument: dit is elke natuurlijke persoon die een product wenst te huren, al dan niet via de Webshop, van Festicup en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en waarmee de Huurder-Consument geen enkel winstoogmerk nastreeft
2.1.2. Huurder-Ondernemer: dit is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, die een product wenst te huren, al dan niet via de Webshop, van Festicup en die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en/of met enig winstoogmerk gebeuren
2.1.3. Huurder: De Huurder-Ondernemer en de Huurder-Consument gezamenlijk.
2.1.4. Webshop: De webshop van Festicup:https://www.festicup.be/shop
2.1.5. Verlies: het, zelfs buiten de wil van de Huurder om, niet meer in het bezit hebben van de bekers door de Huurder waarbij de Huurder geen enkel idee heeft van de locatie van de bekers.
2.2.AANBOD
2.2.1. Het aanbod van Festicup bestaat uit duurzame en herbruikbare bekers. 
2.2.2. De aanbiedingen die via de Webshop worden bekendgemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Festicup. 
2.2.3. Festicup besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op haar Webshop. Ook de elektronische aanbiedingen worden met de nodige zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Desalniettemin kan Festicup niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen of onjuistheden en is het verschaffen van juiste informatie slechts een middelenverbintenis. Indien er zich een materiële vergissing heeft voorgedaan, is Festicup hierdoor niet gebonden.
2.2.4. Festicup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijk onmogelijke levering. Festicup heeft in die omstandigheden altijd het recht om een ander soort beker dat hetgeen besteld werd te leveren in zoverre dit type beker geschikt is om het voor dat type beker voorziene drank in te serveren en uit te drinken.
2.2.5. Indien er niet via de Webshop wordt besteld, dan zijn alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor 14 kalenderdagen. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van de offerte van Festicup, behoorlijk voor akkoord ondertekend, en de corresponderende betaling vanwege de Huurder in het bezit van Festicup te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn is Festicup gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan waarbij de Huurder binnen de in deze aangepaste offerte gegeven termijn zal moeten beslissen of de bestelling tegen de aangepaste prijzen zal worden uitgevoerd. Bij gebrek aan tijdige en correcte aanvaarding en betaling, heeft Festicup het recht om de opdracht te weigeren of deze alsnog uit te voeren doch met een ander gelijkaardig type beker.
2.2.6. Indien er een bestelling wordt geplaatst voor een evenement dat doorgaat op 14 kalenderdagen of minder dan de datum waarop de offerte of de bestelling bij Festicup wordt gevraagd, dan heeft de Huurder een termijn van 36 uren om de offerte goed te keuren en te betalen, bij gebreke waaraan Festicup overeenkomstig artikel 2.2.5. kan handelen. 
2.3.HET VERHUUSPROCES WEBSHOP
2.3.1. De Huurder gaat in op het aanbod van de Webshop van Festicup door middel van het volgende bestelproces:
2.3.1.1. De Huurder selecteert de producten en voegt ze toe aan zijn winkelmandje.
2.3.1.2. De Huurder klikt op het winkelmandje en krijgt vervolgens een bestellingsoverzicht.
2.3.1.3. De Huurder vult zijn verhuurdatum toe en kiest zijn verzendingsmethode en reinigingsoptie.
2.3.1.4. De Huurder vult zijn facturatiegegevens en leveringsgegevens aan en bevestigt zijn bestelling.
2.3.1.5. De Huurder kiest vervolgens de gewenste betaalmethode.
2.3.1.6. De Huurder betaalt zijn bestelling.
2.3.1.7. Indien de betaling geslaagd is, brengt Festicup de Huurder hiervan op de hoogte door de verzending van een orderbevestiging. De verhuurovereenkomst komt tot stand bij ontvangst van deze bevestiging.
2.3.2. De Huurder kan een contract afsluiten met Festicup in het Nederlands, Frans en Engels.
2.4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
2.4.1. Deze overeenkomst is gesloten voor de vooraf vastgestelde periode. 
2.4.2. Bij het vaststellen van de duur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
2.4.3. De huurperiode loopt van de dag dat de goederen bij de Huurder geleverd worden (de Huurder ondertekent hiertoe normaliter een bestelbon voor ontvangst doch de aflevering/ontvangst van de goederen kan op elke manier bewezen worden) tot de dag dat de goederen door de Huurder worden teruggegeven aan Festicup (Festicup ondertekent hiertoe normaliter een bon voor ontvangst van de retour).
2.5. PRIJS
2.5.1. De prijzen worden steeds vermeld in euro.
2.5.2. Alle opgegeven prijzen t.a.v. de Huurder-Ondernemer zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, taksen en lasten, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Ten aanzien van de Huurder-Consument zijn de vermelde prijzen in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen. 
2.5.3. Verzendings- en/of transportkosten zijn nooit in de prijs inbegrepen (zie artikel 2.8)
2.5.4. De prijs die Festicup voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 
2.5.5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.6.BETALING
2.6.1. De betaling dient te gebeuren bij de goedkeuring van de offerte en dient aldus door Festicup te worden ontvangen alvorens de gehuurde bekers zullen worden meegegeven en/of geleverd zullen worden.
2.6.2. Bij gebrek aan tijdige betaling heeft Festicup de mogelijkheid om de bestelling niet uit te voeren of overeenkomstig artikelen 2.2.5 en 2.2.6 te handelen..
2.6.3. Indien de Huurder toch de mogelijkheid zou krijgen om later dan in artikel 2.6.1 voorzien te betalen, dan dient de Huurder, tenzij anders is overeengekomen, de facturen te betalen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2.6.4. Festicup behoudt zich het recht voor om, indien de Huurder-Ondernemer ten uitzonderlijken titel niet voorafgaandelijk en bij de goedkeuring van de bestelling dient te betalen, van de Huurder-Ondernemer te allen tijde een voorafbetaling van minstens 30% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
2.6.5. De Huurder-Consument is in geval van laattijdige, niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag na ingebrekestelling een verwijlintrest conform de wettelijke interestvoet verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Festicup. De Huurder-Ondernemer is in geval van laattijdige, niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest conform de Wet Betalingsachterstand verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Festicup.
2.6.6. Indien de Huurder kan genieten van de voordelen van een commerciële samenwerking tussen Festicup en haar brouwer/groothandel/handelspartner/… dan verbindt Festicup er toe om de door deze brouwer/groothandel/handelspartner/… toegekende korting in mindering te brengen op de factuur van Festicup aan de Huurder. Indien de brouwer/groothandel/handelspartner/… deze tussenkomst om welke reden dan ook niet betaald heeft, dan aanvaardt de Huurder dat Festicup zich tot de Huurder kan richten om betaling van het bedrag van deze tussenkomst/korting te bekomen.
2.7. ANNULERING / HERROEPINGSRECHT
2.7.1. ANNULERING DOOR HUURDER-ONDERNEMER
2.7.1.1. De Huurder-Ondernemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Festicup met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Festicup ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Festicup geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Festicup reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, dewelke hieronder worden gedetailleerd.
2.7.1.2. Reservaties van herbruikbare bekers kennen een annulatievergoeding volgens volgende termijnen: 4 weken voor levering à 25%, 3 weken voor levering à 35 %, 2 weken voorlevering à 50%, 1 week voor levering à 90 %. 
2.7.2. HERROEPINGSRECHT VOOR DE HUURDER-CONSUMENT
2.7.2.1. De Huurder- Consument die via de Webshop diensten bij Festicup bestelt, heeft het recht om, uiterlijk 14 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst, Festicup mee te delen dat hij, zonder kosten en zonder reden, afziet van zijn bestelling. 
2.7.2.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de Huurder-Consument binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen aan Festicup een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post, per e-mail (retour@festicup.be)of via de website om Festicup op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring dient minstens volgende elementen te bevatten:
2.7.2.2.1. Mededeling dat de Huurder-Consument de verhuur wenst te herroepen
2.7.2.2.2. Artikelomschrijving
2.7.2.2.3. Contactgegevens Festicup
2.7.2.2.4. Contactgegevens Huurder-Consument
2.7.2.2.5. Origineel order- of factuurnummer
2.7.2.3. Als de Huurder-Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij de bedragen terug die hij tot op dat moment heeft betaald (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Festicup aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Huurder- Consument de overeenkomst heeft herroepen i.t.v. art. 8.2.
2.7.2.4. De Huurder-Consument beschikt niet over dit herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Huurder- Consument, en mits de Huurder-Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Festicup de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. De Huurder- Consument erkent in deze uitdrukkelijk dat hij zijn recht tot herroeping verliest eens de overeenkomst door Festicup is uitgevoerd.
2.7.2.5. Indien de Huurder-Consument buiten de voormelde termijn annuleert of indien de voormelde formaliteiten niet worden nageleefd, dan heeft Festicup recht op een vergoeding zoals uiteenzet in artikel 2.7.1.2.
2.7.2.6. Indien de Huurder-Consument het herroepingsrecht uitoefent nadat Festicup met de uitvoering van de diensten is gestart tijdens de herroepingstermijn, dient de Huurder- Consument Festicup een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Huurder-Consument Festicup ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
2.8. LEVERING & OPHALING
2.8.1. In geval van huur van bekers heeft de Huurder de keuze tussen 2 leverings- en ophaalopties:
2.8.1.1. De gehuurde goederen worden door Festicup geleverd en terug opgehaald. De verzendkosten worden in dit geval apart vermeld en berekend aan de hand van het leveringsadres van de Huurder.
2.8.1.2. De Huurder haalt de gehuurde goederen zelf tijdig op bij Festicup en bezorgt de goederen zelf tijdig terug bij Festicup na afloop van de huur. Er gelden geen verzendkosten doch de ophaling en het terugbezorgen dient binnen de actuele openingsuren van het magazijn van Festicup te gebeuren, zoals deze worden vermeld op de website van Festicup. Bij gebrek aan tijdige ophaling of terugbezorging, heeft Festicup het recht om de huur verder te laten lopen waarbij minimumvergoeding van 250,00 € per dag in rekening zal worden gebracht..
2.8.2. De Huurder geeft zijn gekozen leveringsoptie voorafgaandelijk door aan Festicup. Festicup voert leveringen/ ophalingen uit in België en Nederland.
2.8.3. Indien de Huurder een andere wijze van verzending verkiest dan die door Festicup standaard wordt aangeboden, zullen deze bijkomende kosten voor zijn rekening zijn.
2.8.4. Festicup en de Huurder komen het tijdstip van de levering en ophaling onderling overeen. 
2.8.5. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Festicup en de Huurder worden voor het transport de hiernavolgende tarieven gehanteerd: 150,00 € (excl. BTW) bij leveringen waarvan de omvang 1 pallet of minder is. Indien de levering meer dan 1 pallet omvat, dan wordt een toeslag van 100,00 € (excl. BTW) aangerekend per begonnen pallet.
2.8.6. Bij Levering/ ophaling van de gehuurde goederen door Festicup dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat Festicup de locatie waar de gehuurde goederen dienen te worden afgeleverd/opgehaald, kan bereiken via begaanbare weg en dit op een afgesproken tijdstip dat Festicup zal aangeven. Bij elk laad-en losadres zijn de eerste 15 tot 30min inbegrepen (= 15min bekers; 30min wasstraat). Extra aflever -of ophaalpogingen zullen moeten vergoed worden door de Huurder aan een meerkost van 1,25 EUR/ gereden km, en dit voor de initiële rit en bijkomende ritten. Indien de laad – en lostijd ter plaatse overschreden wordt, zal er 17,50 EUR per extra kwartier aangerekend worden. De huurder dient de bekers in de daartoe voorziene bakken te sorteren en klaar te zetten voor afhaling. Indien de bekers niet gesorteerd in de bakken zitten, zal de triagekost aan de Huurder worden aangerekend van 0,03 € per beker (excl. BTW) met een minimum van 30,00 €/u (excl. BTW).
2.8.7. Leveringstermijnen zijn indicatief. Festicup zal ernaar zich inspannen om zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Als de leveringstermijn niet wordt nagekomen t.a.v. de Huurder-Consument, verleent de Huurder-Consument aan Festicup een passende extra leveringstermijn. Als binnen deze extra leveringstermijn geen levering heeft plaatsgevonden kan de Huurder-Consument zich van de overeenkomst terugtreden. Als de leveringstermijn niet wordt nagekomen t.a.v. de Huurder- Ondernemer kan dit niet leiden tot annulering van de verhuur of tot betaling van een schadevergoeding aan de Huurder-Ondernemer. Dienovereenkomstig is de Huurder-Ondernemer door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen in zoverre er voor de aanvang van het evenement van de Huurder wordt geleverd.
2.8.8. Festicup is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen (bv. beschadiging van gras, tuin of enig ander goed). De Huurder is volledig aansprakelijk om er voor te zorgen dat de bekers op een goed bereikbare plaats dienen te worden geleverd en/of worden teruggehaald.
2.8.9. De Huurder is bij de uitvoering van de overeenkomst door Festicup gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Festicup mogelijk te maken. Bij afwezigheid van de Huurder bij de levering zal Festicup de goederen terug meenemen, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de Huurder. Indien de Huurder niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen of terug te bezorgen op de overeengekomen datum behoudt Festicup zich het recht voor om alle gebeurlijke schade (zoals verloren of extra transportkosten) op de Huurder te verhalen.
2.8.10. Indien de Huurder na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd heeft en/of enige verbintenis ten aanzien van Festicup niet is nagekomen, heeft Festicup het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de Huurder, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de gehuurde goederen terug aan Festicup ter beschikking worden gesteld.
2.9. CONTROLE OP GOEDE STAAT VAN DE GOEDEREN
2.9.1. De Huurder is verplicht terstond de geleverde goederen bij ontvangstgrondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de Huurder Festicup terstond en gedetailleerd op de hoogte te brengen. Indien de Huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 4 uur na levering van de gehuurde goederen) Festicup schriftelijk en gedetailleerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Festicup geacht met de staat waarin het gehuurde goed is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht om opmerkingen over de staat van de goederen te maken.
2.9.2. Festicup is op zijn beurt verplicht de goederen bij retour aan eerste inspectie te onderwerpen m.b.t. een inschatting van de schade aan de gehuurde goederen, het verlies en de staat van verontreiniging van de bekers waarna een bon voor ontvangst van de retour aan de Huurder wordt bezorgd waarin de eventuele eerste vaststellingen wordt vermeld. Indien partijen het oneens zijn over het eerste nazicht/de eerste inschatting, dan hebben partijen het recht om op gemene kosten een gerechtsdeurwaarder te plaatse te roepen om een manueel overzicht te maken van de vuile, beschadigde of verdwenen bekers. Indien de door de gerechtsdeurwaarder weerhouden getallen minder dan 15 % afwijken van de inschatting van Festicup, dan zal de Huurder de volledige kost van de gerechtsdeurwaarder zelf dragen alsook alle bijkomende kosten van Festicup (wachttijd chauffeur/personeel, moeilijker te reinigen bekers, verlies van huur,…). Deze bon doet geen afbreuk aan het recht van Festicup om de Huurder aan te spreken voor eventuele schade of verlies van de goederen: na het grondig inspecteren, reinigen en natellen van de geretourneerde gehuurde goederen, brengt Festicup de Huurder definitief op de hoogte van eventuele gebreken die zij ontdekt en bezorgt zij de Huurder een eindafrekening. De huurder beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen om deze gedetailleerde afrekening te betwisten waartoe de Huurder de camerabeelden binnen de onderneming van Festicup mag komen verifiëren teneinde de correctheid van de afrekening te verifiëren. 
2.10. VERPLICHTINGEN HUURDER
2.10.1. De Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
2.10.1.1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan de Huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen; De verhuurde goederen dienen louter om drinkbare vloeistoffen uit te drinken.
2.10.1.2. Geen veranderingen of reparaties aan de gehuurde goederen aan te brengen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Festicup; 
2.10.1.3. Festicup ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
2.10.1.4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Festicup te vrijwaren; 
2.10.1.5. Onderverhuur, verpanding, vervreemding of beschikbaarstelling aan derden op enige andere wijze uitsluitend met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Festicup te doen geschieden; 
2.10.1.6. De gehuurde goederen niet naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Festicup;
2.10.1.7. Alle nodige maatregelen te nemen opdat de verhuurde goederen permanent herkenbaar blijven en kunnen worden onderscheiden;
2.10.1.8. De gehuurde goederen tijdig terug ter beschikking te stellen aan Festicup.
2.10.1.9. Indien er sprake is van verlies, dan zal de Huurder de kostprijs van alle verloren bekers aan Festicup vergoeden, hetwelk aldus gelijk is aan de kostprijs van één beker te vermenigvuldigen het verschil tussen de geleverde hoeveelheid bekers en de teruggegeven hoeveelheid bekers. De kostprijs van een beker zal blijken uit de offerte of door de prijs die door Festicup wordt aangetoond middels voorleggen van een bewijs van haar leverancier.
2.10.2. De Huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: 
2.10.2.1. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, keuringen, ontheffingen en beschikkingen enz.); 
2.10.2.2. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde goed dient te worden geplaatst; 
2.10.2.3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde goederen;
2.10.2.4. Beveiliging/bewaking van de gehuurde goederen indien deze op openbaar domein bewaard worden.
2.10.3. De Huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren en te onderhouden als een goede huisvader. De Huurder zal de gehuurde goederen aan dagelijkse controle onderwerpen. Schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet uitvoeren van het dagelijks onderhoud is ten laste van de Huurder. De Huurder dient zich voor het gebruik ervan te vergewissen dat hij over voldoende kennis bezit om de gehuurde goederen te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader. De Huurder verklaart dat bij aanvang van de huurovereenkomst voldoende inlichtingen en informatie werd gegeven door Festicup opdat hij de gehuurde goederen kan gebruiken en onderhouden als een goede huisvader. Indien de Huurder onzeker is over het gebruik en onderhoud van de gehuurde goederen dient hij onverwijld contact op te nemen met Festicup teneinde zicht ter vergewissen van het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde goederen. De Huurder kan het gebrek aan kennis en vakkunde in zijn hoofde niet inroepen jegens Festicup in geval van enige vorm van schade.
2.10.4. Om schade, verlies of diefstal te vermijden, zal de Huurder o.a.:
2.10.4.1. De gehuurde goederen op een (af)gesloten plaats stationeren
2.10.4.2. Sleutels/papieren niet bij de gehuurde goederen achterlaten
2.10.4.3. De gehuurde goederen afsluiten met sleutel
2.10.4.4. De gebruikers van de bekers attent maken op het feit dat de bekers teruggegeven dienen te worden
2.10.5. Bij geval van diefstal, vermoeden van verlies of schade dient de Huurder dit onmiddellijk te melden Festicup. 
2.10.6. Bij diefstal zal de Huurder de politie direct contacteren. De opgestelde PV dient meteen overgemaakt te worden aan Festicup. 
2.10.7. De Huurder zal de goederen op een gepaste manier retour aanbieden aan Festicup. Hieronder wordt verstaan:
2.10.7.1. Herbruikbare bekers worden aangeboden in de daarvoor bestemde opbergbakken. Aanbieden van de herbruikbare bekers op eender andere manier zal vervolgens vallen onder de bijzondere handling en/of het aanrekenen van een triagekost van 0,03 € (excl. BTW) per beker met een minimum van 30,00 € per uur (excl. BTW) indien de bekers niet correct in de opbergdozen werden gesorteerd. 
2.10.7.2. Herbruikbare bekers mogen vuil zijn volgens het daarvoor bestemde redelijke gebruik. Buitengewoon vuile bekers die andere materie bevatten dan restanten van vloeistof (inclusief ongedierte) zullen volgens de beoordeling van Festicup ofwel als verlies worden aanzien waarvoor de Huurder Festicup dient te vergoeden voor de waarde van de bekers die als verlies te worden aanzien ofwel quarantaine behandeld moeten worden en vallen vervolgens onder de bijzondere handling. Indien bekers in quarantaine moeten, draagt de Huurder alle verliezen van Festicup, o.m. wegens de onbruikbaarheid van de bekers. 
2.10.7.3. Festicup of de door haar aangestelde onderaannemer die de reiniging zal verzorgen, zal na het reinigen van de bekers een telling uitvoeren van de goederen/toebehoren. Als er sprake is van verlies, dan zullen alle niet teruggebrachte bekers aan de Huurder worden aangerekend tegen de prijs die op de offerte werd vermeld of door de prijs die door Festicup wordt aangetoond middels voorleggen van een bewijs van haar leverancier.
2.11. REINIGING
2.11.1. De eindreiniging gebeurt altijd door Festicup.
2.11.2. Bij andere vervuiling dan drank zal er een bijkomende voorspoeling aan de Huurder worden aangerekend.
2.11.3. Er is zonder limitatief te willen zijn, sprake van extreme vervuiling of verontreiniging indien één van de volgende zaken in de bekers aanwezig blijkt te zijn: modder, zand, sigarettenpeuten, ongedierte, niet drinkbare vloeistoffen of goederen,… - . Indien één beker uit een doos op een dergelijke manier verontreinigd is, dan dient Festicup de volledige doos aan de bijzonder handling te onderwerpen vermits het risico op contaminatie van producten waaruit dranken worden gedronken, vermeden dient te worden. In dergelijk geval zullen de bekers naargelang de discretionaire keuze van Festicup ofwel manueel gereinigd worden en zal hiervoor een kost van 0,25 € (excl. BTW) per beker in rekening worden gebracht ofwel als verlies worden waarbij de kostprijs van het vervangen van de bekers aan de Huurder zullen worden aangerekend, dit tegen de kostprijs die op de offerte werd vermeld of door de prijs die Festicup aantoont middels voorleggen van een bewijs van haar leverancier.
2.11.4. De ingevolge bovenvermelde gevallen verschuldigde bedragen voor verloren bekers indien er sprake is van een verlies/opbergdozen en/of vuile of natte bekers zullen door Festicup aan de Huurder aangerekend worden.
2.11.5. Indien de opbergdozen vuil worden teruggegeven – ongeacht of ze geopend werden – dan dient de volledige inhoud gereinigd te worden en zal ook de kost van het reinigen van alle in de doos aanwezige bekers worden aangerekend. Indien er bekers niet werden gebruikt en indien deze geen reiniging vergen, dan wordt de voorziene reinigingskost hiervoor gecrediteerd.
2.12. WAARBORG
2.12.1. De Huurder zal bij de aanvaarding van de offerte/het plaatsen van de bestelling via de Webshop, en in elk geval voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, een waarborgsom aan FESTICUP betalen, dewelke minstens 7 % van de waarde van de gehuurde bekers bedraagt.
2.12.2. Festicup behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reiniging, transport, reparatie/bijzondere handling en verlies, schade of diefstal van gehuurde goederen alsook alle overige aan Festicup verschuldigde tegoeden. De verloren of beschadigde bekers worden aangerekend tegen de actuele prijs om nieuwe bekers aan te kopen, dewelke uit de offerte zal belijken of door Festicup zal worden aangetoond middels voorleggen van een bewijs van haar leverancier.
2.12.3. Behoudens de gevallen vermeld in 2.12.b., is Festicup verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de Huurder aan al zijn verplichtingen jegens Festicup heeft voldaan, aan de Huurder terug te geven, dit binnen de 30 kalenderdagen na reiniging van de bekers. 
2.13. VERZEKERING
De Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de Huurder zijn gesteld en de Huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. De Huurder zal op eenvoudig verzoek van Festicup een kopie van de verzekeringspolis aan Festicup bezorgen.
2.14. AANSPRAKELIJKHEID
2.14.1. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Festicup. De Huurder is bewaarder van de gehuurde goederen tijdens de hele huurperiode. De risico’s worden overgedragen van zodra de gehuurde goederen aan de Huurder ter beschikking worden gesteld of geleverd (de Huurder ondertekent normaliter een bestelbon voor ontvangst doch de aflevering/ontvangst van de goederen kan op elke manier bewezen worden) en dit tot aan het moment dat de gehuurde goederen terug aan Festicup ter beschikking worden gesteld (Festicup ondertekent normaliter een bon voor ontvangst van de retour).
2.14.2. Schade welke wordt veroorzaakt aan of door de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Huurder (inclusief diefstal en vandalisme door derden).
2.14.3. Voor schade die de Huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Festicup niet aansprakelijk. De Huurder zal Festicup ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren en Festicup schadeloosstellen voor alle schade, verlies of uitgaven welke uit een dergelijke aanspraken van derden voortvloeien.
2.14.4. De Huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen door hem dan wel door derden.
2.14.5. De Huurder is ertoe gehouden om het nadeel van Festicup ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies, diefstal of verdwijning van de verhuurde goederen te vergoeden aan Festicup. De eenheidsprijs per verloren beker zal blijken uit de offerte of kan door Festicup worden aangetoond middels voorleggen van een bewijs van haar leverancier. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief minwaarde), het vervangen van de tenietgegane of verdwenen goederen, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van de gehuurde goederen indien er sprake is van een verlies. De Huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop schade is ontstaan tot het ogenblik waarop de goederen (of de vervangingsgoederen) terug kunnen worden gebruikt voor de verhuring.
2.14.6. Festicup is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van Festicup in de nakoming van de overeenkomst (zoals vertragingen in de prestatie of niet-nakoming van haar verplichtingen) ten gevolge van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, communicatie- en informaticastoringen, technische problemen, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. 
2.14.7. De aansprakelijkheid van Festicup uit hoofde van de overeenkomst met de Huurder is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door Festicup aangegane verzekeringspolissen. Festicup behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde of onder de garantie vallende leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) ten haren laste. 
2.14.8. Festicup is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill, productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Huurder of derden geleden wordt. Festicup is tevens niet aansprakelijk voor door haar agenten, onderaannemers of enige andere derde veroorzaakte schade.
2.14.9. De Huurder kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een vermindering van de prijs van de diensten in geval van verlies, schade of diefstal van de gehuurde goederen vóór het aflopen van de huurovereenkomst. 
2.15. MEDEDELINGSVERPLICHTING HUURDER
De Huurder dient Festicup onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de Huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Festicup dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de Huurder, indien Huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
2.16. OPZEGGING
2.16.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan lopende deze periode door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Festicup zal bij beëindiging van de overeenkomst de gehuurde goederen bij de Huurder ophalen, de Huurder dient een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 
2.16.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen weer ter beschikking van Festicup worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijnis Festicup gerechtigd de Huurder de kosten van reparatie of vervanging aan te rekenen, overeenkomstig hetgeen bij verlies het geval zou zijn 
2.16.3. Indien de Huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Festicup gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang, zonder recht op enige vergoeding voor de Huurder en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
2.16.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Festicup gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Festicup op verdere schadevergoeding. 

Verkoop

Dit luik van de algemene voorwaarden is van toepassing op elke overeenkomst waarbij FESTICUP bekers aan een Klant verkoopt.
3.1. BESTELLINGEN
3.1.1. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, en de betaling van de Klant in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn is Festicup gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan waarbij Klant binnen de in deze aangepaste offerte gegeven termijn zal moeten beslissen of de bestelling tegen de aangepaste prijzen zal worden uitgevoerd. Bij gebrek aan tijdige en correcte aanvaarding en betaling, heeft Festicup het recht om de opdracht te weigeren.
3.1.2. Festicup heeft het recht om de prijs van de aangeboden materialen te herzien indien de prijs van het materiaal of van de kenmerkende grondstoffen tussen de datum van de offerte en de voorziene datum van levering met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door vergelijking van de koers van het materiaal of van de grondstoffen op de relevante beurs of handelsplatform of de door de leverancier gehanteerde prijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door Festicup aangeboden prijs van het materiaal of van de grondstoffen. Eenzelfde herzieningsclausule is van toepassing in geval van stijging van de uurlonen.
3.1.3. Indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft en uitsluitend indien deze via de Webshop goederen bij Festicup heeft aangekocht die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden dienen, dan beschikt de consument over een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van het product om de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet. Hiervoor kan de consument gebruik maken van het modelformulier dat wordt meegestuurd met de goederen of een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring dat de consument verklaart de overeenkomst te herroepen. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kosten van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing/bijsluiter en (een kopie van) de factuur/leveringsbon aangetekend worden teruggestuurd worden naar: FESTICUP BV, Nieuwlandlaan 35b te 3200 AARSCHOT. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. Ten laatste 14 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering. Volgens het WER is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
3.2. LEVERINGEN
3.2.1. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
3.2.2. Tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, stalen, andere gegevens slechts als benaderend en kunnen afwijkingen nimmer door de klant ingeroepen worden om afname of betaling te weigeren, noch om verbreking, ontbinding of schadevergoeding te vorderen.
3.2.3. Alle goederen en materialen worden aanvaard op de maatschappelijke zetel van Festicup. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet opgehaald of geleverd kunnen worden op de voorziene datum of binnen de 7 kalenderdagen na melding dat de goederen voor ophaling of levering klaarstaan, geschiedt de opslag bij Festicup of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant waartoe 0,50 € per pallet per kalenderdag zal worden aangerekend.
3.2.4. Festicup behoudt zich het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van minstens 50 % van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
3.2.5. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen heeft Festicup het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd in geval van verbreking of annulatie van de bestelling door de klant.
3.2.6. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van Festicup. 
3.3. KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID VAN FESTICUP
3.3.1. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de levering van Festicup, wat de zichtbare gebreken betreft, alsook van de geleverde aantallen. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen Festicup op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek binnen de hieronder bepaalde termijnen.
3.3.2. De duur en de omvang van de garantie is steeds beperkt tot deze toegestaan door de leverancier van Festicup. Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Festicup, beroep doet op derden om een herstelling aan een door Festicup geleverde goed uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de meegeleverde documenten. 
3.3.3. Festicup heeft het recht de rechtmatig geweigerde of onder de garantie vallende leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te haren laste. 
3.4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven eigendom van Festicup zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.

Reiniging

Dit luik van de algemene voorwaarden is van toepassing op elke overeenkomst waarbij FESTICUP bekers voor haar Klant zal reinigen.
4.1. BESTELLINGEN
4.1.1. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, en de betaling van de Klant in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na de voormelde termijn, is Festicup gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan waarbij Klant binnen de in deze aangepaste offerte gegeven termijn zal moeten beslissen of de bestelling tegen de aangepaste prijzen zal worden uitgevoerd. Bij gebrek aan tijdige en correcte aanvaarding en betaling, heeft Festicup het recht om de opdracht te weigeren. De algemene regel is aldus dat de prestaties van Festicup op voorhand worden betaald.
4.1.2. De benodigde wascapaciteit wordt maar gereserveerd na ontvangst van de betaling van de Klant en pas dan wordt de bestelling in de planning opgenomen.
4.1.3. Festicup heeft het recht om de prijs van de aangeboden materialen te herzien indien de prijs van het uurloon van de werknemers van Festicup bv of de prijs van de benodigde nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,…) tussen de datum van de offerte en de voorziene datum van uitvoering met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door vergelijking van de prijs van het uurloon van de werknemer of de koers van de benodigde nutsvoorziening op de relevante beurs of handelsplatform of de door de leverancier gehanteerde prijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door Festicup aangeboden prijs. 
4.2. DIENSTEN VAN FESTICUP
4.2.1. Een standaardreiniging bestaat uit een voorspoeling en een reiniging en een naspoeling waarbij bacteriën ofwel door chemicaliën ofwel door de temperatuur van het waswater worden verwijderd. Het komt de Opdrachtgever toe om voorafgaandelijk of uiterlijk op het ogenblik dat de te reinigingen goederen ter beschikking van Festicup worden gesteld, de beoordeling te maken of een standaardreiniging zal volstaan of indien een andere reiniging aangewezen is.
4.2.2. Indien de te reinigen bekers na de standaardreiniging niet proper zijn, dan zal Festicup een prijsvoorstel voor een andere, intensievere reiniging aan de Klant overmaken. De kostprijs van de standaardreiniging is hierbij hoe dan ook door de Klant aan Festicup verschuldigd.
4.2.3. Indien meer dan 20 % van de aangeleverde bekers niet gebruikt zouden zijn en niet gereinigd dienen te worden, dan wordt een handelingskost van 0,015 € per ongebruikte en niet te reinigen beker in rekening gebracht.
4.2.4. Kapotte of beschadigde bekers die tijdens de reiniging worden opgemerkt, zullen afzonderlijk worden bijgehouden en bij afhaling/levering worden meegegeven.
4.3. OPHALING OF LEVERING
4.3.1. De uitvoeringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
4.3.2. De gereinigde goederen worden aanvaard op de maatschappelijke zetel van Festicup waarbij de Klant de ophaling zo snel mogelijk dient te organiseren. De gereinigde goederen worden verzonden, alle risico’s ten laste van de Klant. Indien de gereinigde goederen niet opgehaald of geleverd kunnen worden op de voorziene datum of binnen de 7 kalenderdagen na melding dat de goederen voor ophaling of levering klaarstaan, geschiedt de opslag bij Festicup of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant waartoe 0,50 € per pallet per kalenderdag zal worden aangerekend.
4.3.3. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de door Festicup gereinigde bekers, wat de zichtbare gebreken betreft, alsook van de geleverde aantallen betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen Festicup op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek binnen de hieronder bepaalde termijnen.
4.3.4. Festicup heeft het recht de rechtmatig geweigerde bekers opnieuw te reinigen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te haren laste.
4.4. RETENTIERECHT
Indien eender welke reiniging niet of niet tijdig wordt betaald, dan heeft Festicup het recht om de reiniging uit te stellen tot na de ontvangst van de contractueel voorziene betaling of de gereinigde goederen achter te houden tot aan de ontvangst van de volledige betaling. In dergelijk geval zijn de kosten zoals voorzien in artikel 2.7 evenzeer van toepassing. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.